भरतपुर महानगरपालिका
विद्युतीय न्याय व्यवस्थापन प्रणाली
(इजलास)

सूचना

 • न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रः न्यायिक समितिको देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ,
 • (क) आलीधुर,बांध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाड तथा उपयोग,
 • (ख) अर्काको बालि नोक्सानी गरेको ,
 • (ग) चरन, घांस, दाउरा
 • (घ)ज्याला मजुरी नदिएको
 • (ङ) घरपालुवा पशुपक्षक्षी हराएको वा पाएको ,
 • (च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
 • (छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्निलाई इज्जता आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
 • (ज) बार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
 • (झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
 • (ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्ग वा सार्बजनिक बाटोमा पानी झारेको,
 • (ट) सँधियारको जग्गा तर्फ झयाल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाण्को जग्गा नछोडी बनाएको,
 • (ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्बदेखि सार्बजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखेरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल, वा अन्य कुनै सार्बजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदीएको वा बाधा पुर्याएको,
 • (ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने अनी तोकेको अन्य विवाद
 • २ . न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलपको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछः
 • (क) सरकारी, सार्बजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोको चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
 • (ख) सरकारी, सार्बजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,

लिखित जवाफ

उजुरी (फिराद) र लिखितजवाफ (प्रतिउत्तर) पेश गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुः–

 • (क) वादी(उजुरीकर्ता)को नाम, थर, वतन र थाहा भएसम्म बावु-बाजेको नाम एवं सम्पर्क नम्बर,
 • (ख) प्रतिवादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म निजको बाबु-बाजेको नाम, थर, वतन तथा सम्पर्क नम्बर,
 • (ग) उजुरी गर्नुपरेको व्यहोराको विवरण,
 • (घ) सम्बन्धित निर्णयकर्ताको क्षेत्राधिकारभित्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बद्ध कानुनी व्यवस्था,
 • (ङ) वादीले दाबी गरेको विषय र सोसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजातहरू,
 • (च) हकदैया र हदम्याद पुगेको कुरा,
 • (छ) कुनै सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय भएकोमा सो सम्पत्ति भए-रहेको स्थान, अवस्था तथा अचल भए चारकिल्ला सहितको पूर्ण विवरण ।

यसको अतिरिक्त लिखतमा देहायका कुरामा समेत ध्यान दिनु पर्नेछ:

 • १. तोकिएको ढाँचामा कम्प्युटर टाइप गरी वा हस्त लिखित भएमा कालो मसीले लेखेको हनुपर्ने छ ।
 • २. केरमेट भएको स्थान वा ठाँउमा निवेदकले हस्ताक्षर गरी ल्याप्चे लगाएको हुनुपर्ने छ ।
 • ३. पहिलो पाना बाहेकका प्रत्येक पानाको शिर र पुच्छर (माथि र तल) निवेदकको हस्ताक्षर र ल्याप्चे (कालो मसीको) हुनुपर्ने छ ।
 • ४. आफ्नो विवाद सम्वद्ध प्रमाण कागजातहरु जस्तै नागरिकता प्रमाण पत्र, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा र विवादसँग सम्बद्ध प्रमाण कागजात पठाउनु पर्नेछ ।